Laden Evenementen

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering  

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op zaterdag 12 december 2020 in De Cantharel te Apeldoorn, gelegen aan de A1, afrit 19, richting Hoenderloo

10.00 voordracht door William van der Meulen over de profilering van het mobiel rijdend erfgoed als tegenhanger voor het geluid van milieuactivisten.

11.15 vergadering

13.00 lunch

 

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Herdenking van de leden die ons ontvallen zijn in 2019
 5. Behandeling van de notulen van de ALV gehouden op 13 april 2019
 6. Jaarverslag
 7. Jaarverslag van de penningmeester
 8. Verslag van de financiële commissie
 9. Vaststelling van de begroting
 10. Verlening decharge aan het bestuur
 11. Pauze
 12. Benoeming financiële commissie
 13. Vaststelling contributie
 14. Verkiezing bestuursleden
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Tijdens de pauze kunnen de aanwezigen vragen of opmerkingen voor de rondvraag kenbaar maken aan de voorzitter of de secretaris.

 

Reglementair aftredend zijn Piet Zeilstra (penningmeester), Reyer Gerritsen (ledenadministratie) en Pieter Hof (media).

Allen stellen zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor hen te benoemen in de ontstane vacatures.

Elke 10 leden kunnen ook kandidaten voor de vacatures voordragen. Een voordracht dient uiterlijk 27 november 2020 door de secretaris te zijn ontvangen.

 

Mocht u de ALV bij willen wonen, kunt u dit tot 27 november per email kenbaar maken bij de secretaris. Graag daarbij vermelden of u gebruik wilt maken van de lunch. Na aanmelding krijgt u de vergaderstukken begin december toegezonden.

Als gevolg van de maatregelen van de overheid is het aantal beschikbare plaatsen slechts 23. De volgorde van aanmelding is daarbij bepalend.

De Cantharel neemt haar verantwoordelijkheid en hanteert de 1,5meter maatregel strikt. In verband daarmee biedt de grootste zaal slechts ruimte voor 23 leden. Wilt u verzekerd zijn van een plaatsje in de zaal, is het zaak om niet te lang te wachten met aanmelden. Vol is vol !!

Het adres is: thpdeman@yahoo.com